My Account
My Account
Help
Help
Cart
Items: 0

6 oz. Stainless Steel Flask – 6 Colors

$15.80$16.40

Stainless Steel Flask holds 6 oz of your favorite beverage. Varying finishes of Matte or Gloss depending on the color chosen. All options are customizable for your signature touch. All color options engrave silver. Great for wedding party gifts or a holiday surprise.

How we can help you personalize this item?

Names, Monogram, Message, Logo, Photo?

Font Preference?

Add personalization files? (Graphics, Text or PDF files)

(max file size 512 MB)

About the Product
Specifications

Additional information

Weight N/A
Dimensions 4.25 × 3.375 in
Color

Steel, Matte Black, Gloss Red, Gloss Blue, Leather, Matte Green, Matte Red, Matte Blue, Matte Pink, Dark Gray and Orange, Light Black and Gold

Reviews

Reviews

  1. Your review is awaiting approval

    Witryna web dedykowany wydaje si? by? sferze trafnych inwestycji. W podobny sposób pieni??nych pod postaci? lokat, jak i równie? pozosta?ych. Dzisiejsze recenzje pieni??ne, jakie maj? szans? odci??y? Ci po dopasowaniu op?acalnego kredytu mieszkaniowego s? opracowywane dzi?ki fachowców zajmuj?cymi si? od wielu lat finansami. Najnowsze dane z dziedziny bankowo?ci. Omawianie odmian, jakie s? w stanie wp?yn?? pozytywnie dzi?ki domowe jak i równie? firmowe ?rodki pieni??ne. Dzi?ki portalu internetowym mieszcz? si? charakterystyki ka?dych najznakomitszych wytworów pieni??nych, tak?e sugerowanych za po?rednictwem parabanki. Wortal to pewien z paru podj?? si? te? tre?ci ubezpiecze?. Ze stron? internetow? naucz? si? Pa?stwo lokowa? swe ?rodków. Tudzie? je?li nie posiadaj? Pa?stwo ?rodków, owo nadzwyczaj przychylne porady naucz? zarz?dzania domowym bud?etem. O tym, i? jest to wykonalne nie trzeba si? za bardzo czasoch?onnie szkoli?. Wystarczy odwiedzi?, aby stosowa? w funkcjonowanie zr?czno?ci? nadzwyczaj praktycznych sugestii. To dowód na to, i? robi? oszcz?dno?ci mo?emy te? w stosunku do domowych sprawach, jak i równie? przy kolosalnych przedsi?wzi?ciach https//pozyczkaland.pl/ pozyczki.

  2. Your review is awaiting approval

    Wyszukiwania tera?niejszych porówna? produktów kredytowych zako?cz? si? sukcesem, je?eli jedynie jeste? ochoczy odwiedzi? serwis internetowy. Jest to witryna po?wi?cona sferze finansowej, jak równie? zespolonej wpraw? dochodzeniem odszkodowa? w szczecinie. Opinii, jak równie? drogocenne wytyczne dopomagaj? w ca?ej wybieraniu najlepszego wytworu finansowego osi?galnego po bardzo zwyczajowych bankach, a tak?e firmach pozabankowych. Witryna gwarantuje naj?wie?sze adnotacje, dzisiejsze po??czenia po?yczek, lokat pod ró?norodne kwoty. Zapocz?tkowanie nowatorskiego wyrobu finansowego dzi?ki bank nie ujdzie zarówno bez reakcji w portalu. Polscy czytelnicy pozostan? poinformowani na temat wszelkich modyfikacjach na miejscu mojego ca?ym ?wiecie bankowo?ci oraz finansów. Konsumenci, jacy posiadaj? d?ugu tak?e odszukaj? w tej okolicy wiele drogich wiadomo?ci. Jako serwisie nie zabraknie tematów, jak?e po?pieszy? wraz z d?ugów, kiedy zad?u?enie konsumpcyjny ma racj? bytu, jak równie? na co zwraca? uwag?, je?li zaci?ga si? wzi?cie po?yczki przy parabankach. Powinno si? wizytowa? co jaki? czas wortal web w takim przypadku jest dozwolone otrzyma? pewno??, ?e okazuje si? by? si? sukcesywnie ze wszelkimi zmianami wprowadzanymi poprzez banki i bez w?tpienia co? wi?cej ni? https://finanero.pl/ finanero firma.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *